ESPECIALS
MallorcaWeb
Portada >> Especials >> Cecili Buele >> Vull dedicar-me, en cos i ànima, a la feina política parlamentària
VULL DEDICAR-ME, EN COS I ÀNIMA, 
A LA FEINA POLÍTICA PARLAMENTÀRIA

Ciutat, 21 de març de 2000
 

BENVOLGUDA COMPANYA,
BENVOLGUT COMPANY:

Ha arribat la primavera de l’any 2000. Crec que és un bon moment per fer-te a saber algunes dades que consider que poden esser del teu interès.

Efectivament, haver pogut gestionar durant més de set mesos seguits el departament de Cultura i Joventut del Consell de Mallorca ha estat per a mi una de les més grans satisfaccions que he pogut tenir, tant personals com polítiques. 

Juntament amb na Nanda Ramon, hem tengut l’oportunitat de romandre en contacte molt directe amb nombrosíssimes persones i entitats, força interessades a potenciar iniciatives culturals molt variades; hem fet tot el possible per iniciar una millora en les condicions laborals del personal que treballa en aquest departament; hem procurat que el Consell de Mallorca, per a l’any 2000, hi hagi destinat el major pressupost de la seva història.

Tot això ens ha permès continuar, completar i consolidar la tasca iniciada per l’anterior equip responsable de l’àrea de cultura, integrat per Damià Pons i Pere Muñoz, sens dubte la millor etapa històrica en la gestió cultural de Mallorca.

Malgrat que sempre m’ha entusiasmat la idea de treballar intensament durant els propers anys en el projecte polític de gestionar aquesta àrea de cultura i joventut, com a membre del primer govern nacionalista que administra i representa el Consell de Mallorca, després d’haver-ne fet una reflexió molt profunda i d’haver-la compartida amb els òrgans del partit, he pres la ferma decisió de dedicar-me molt més intensament, de manera completa i exclusiva, a la feina parlamentària que em correspon com a diputat.
 
Efectivament, com deus saber, a l’actualitat, som diputat al Parlament de les Illes Balears. I és aquest fet que m’ha duit a proposar al meu partit que se’m descarregui la responsabilitat de gestionar l’àrea de cultura del Consell de Mallorca i que aquella sia posada en mans d’una altra persona, tant o més ben preparada que jo mateix, sens dubte amb molta més joventut i, per descomptat, amb molt més coneixement directe d’alguns dels aspectes que conformen el món cultural de la nostra illa

Per a aquesta proposta no he tengut cap casta de dubte a l’hora d’assenyalar-hi directament i clara la persona que, fins ara, ha estat col·laborant amb mi en la tasca de coordinar l’àrea de cultura i joventut, na Nanda Ramon

Sortosament per a mi, els òrgans del partit ho han vist amb molt bons ulls i l’han acceptat de molt bon grat, sense posar-hi cap trava ni una. Com també la designació de na Catalina Nicolau per ocupar el lloc que deixi vacant na Nanda.

Tenc, a més d’aquest, d’altres motius que m’empenyen a prendre amb molta d’il·lusió aquesta decisió que, als ulls de qualcú, pot resultar una mica sorprenent.
 
Som dels qui sempre s’han mostrat contraris a l’acumulació de càrrecs públics diversos en una sola persona, i he estat sempre a favor d’un major repartiment dels diversos càrrecs públics en persones diverses. Tot i que acumular càrrecs públics en una sola persona sia una actuació ben legal, i que la normativa vigent a l’actualitat no ho impedeix; som dels qui pensen, emperò, i també dels qui volen dur a la pràctica, que el repartiment de càrrecs públics entre diverses persones és molt millor que no l’acumulació d’aquests en una sola. Per a mi, el millor de tot és: UNA PERSONA UN SOL CÀRREC –i, lògicament, UN SOL SOU-.

En el meu cas, a l’actualitat som Conseller del Consell de Mallorca – membre electe adscrit al plenari de la institució -, som Conseller de Cultura i Joventut, i som Diputat al Parlament de les Illes Balears. Tres càrrecs, ben compatibles entre si, que he intentat exercir amb un gran sentit de la responsabilitat, amb dedicació completa i a ple rendiment, fins allà on he pogut i he sabut. Tres càrrecs que també han comportat, per a mi, uns superiors ingressos econòmics (que consider molt millor que sien compartits...)
 
Som, també, dels qui volen fer una aposta ben decidida a favor d’un paper molt més actiu i rellevant de la dona mallorquina en el treball polític, institucional o de caràcter públic.

Aquest convenciment profund m’empeny a jugar fort en aquest camp. Perquè consider que això ha de permetre que la gestió pública de la política cultural que faci el Consell de Mallorca, a partir de l’any 2000, pugui romandre en mans d’un equip de dones, molt feineres, molt ben preparades, molt competents i amb un altíssim sentit de la responsabilitat política i institucional.
 
Finalment, som un d’aquells que, en tenir més de 55 anys d’edat, considera que és la gent més jove la que més s’ha d’implicar en el treball polític que s’ha de fer a l’interior del Consell de Mallorca. 

LES LÍNIES POLÍTIQUES A MARCAR PER AL SEGLE XXI REQUEREIXEN NOVES FORMES D’ACTUAR, NOUS MÈTODES D’ACCIÓ, NOUS CAMINS O VIES DE NAVEGACIÓ, PER LES QUALS TENEN MOLTA MÉS CAPACITAT DE TRANSITAR A PLE RENDIMENT LES GENERACIONS MÉS JOVES.

És per tots aquests motius, i d’altres que no és el cas d’esmentar-te ara, que consider del tot encertat haver pres la decisió de dedicar-me en exclusiva a la feina política parlamentària. Una tasca que, vista de prop, requereix moltíssima més dedicació d’aquella que li he pogut destinar fins ara, degut a les múltiples ocupacions que em comporta el fet d’haver d’estar al front d’una conselleria tan dinàmica i activa com la de Cultura i Joventut.

En la meva condició de diputat del PSM-Entesa Nacionalista a temps complet, crec que he de poder intensificar la meva dedicació diària a àrees que tenen molt a veure amb la cultura i l’educació, els assumptes socials, les polítiques de sanitat o la defensa dels drets humans, per posar només alguns exemples.

Tota aquesta activitat consider que no només s’ha de desplegar a l’interior de la cambra parlamentària, sinó sobretot a l’àmbit públic on actuen i es mouen les entitats ciutadanes i la ciutadania en general. Així, en poder disposar de més temps i molts més mitjans, s’hi ha de poder augmentar la presència i l’acció del PSM-Entesa Nacionalista, d’una manera molt més intensa.

Esper que puguis compartir plenament amb mi aquesta opinió i aquesta decisió. 

Agraesc al nostre partit, el PSM-Entesa Nacionalista, que hagi acceptat i assumit plenament la meva proposta. També agraesc totes les mostres de suport que he anat rebent durant tot el temps que he dedicat a la Conselleria de Cultura i Joventut del Consell de Mallorca. I desig sincerament i públicament al nou equip responsable d’aquesta àrea una molt fructífera i positiva aportació a la gestió cultural del primer govern nacionalista que té Mallorca, d’ençà que hem entrat en l’època democràtica.

Que l’inici d’aquesta primavera de l’any 2000 representi, de fet, per al PSM-Entesa Nacionalista l’inici d’una etapa nova, de plena consolidació i d’imparable enfortiment dins el mapa polític de les nostres illes, de la resta de l’Estat espanyol i del conjunt d’Europa.

Cecili Buele i Ramis
Diputat del PSM-Entesa Nacionalista
Al Parlament de les Illes Balears.
 
<< TORNAR ENRERA
MallorcaWeb HOME