ESPECIALS
MallorcaWeb
Portada >> Especials >> Cecili Buele >> Música i Teatre
MÚSICA I TEATRE
Cecili Buele i Ramis
Conseller de Cultura i Joventut del Consell de Mallorca,
Diputat del Parlament de les Illes Balears

1 d'octubre de 1999

La música i el teatre són dues de les cames damunt les quals vol anar fent passes, tot al llarg de l’any 2000, la Conselleria de Cultura i Joventut del Consell de Mallorca.

* No es tracta de deixar a una vorera del camí cap de les altres manifestacions culturals i artístiques que, en esser ben presents entre nosaltres, s’han anat enfortint en aquests darrers quatre anys a Mallorca, amb el suport institucional de la Conselleria de Cultura del CdM. Sí que pretenem, emperò, des del nou equip responsable de l’àrea de cultura i joventut del Consell de Mallorca, atendre amb una certa preferència, tot al llarg del proper any 2000, aquests dos vessants de l’expressió artística més genuïna del nostre poble: la música i el teatre.

* Precisament en aquests moments de la nostra història, en què es beslluma com a inesborrable la marca dels efectes positius d’un canvi cronològic i polític d’indubtable rellevància en el camp de la cultura. Precisament ara,  ens sembla que la música i el teatre són les arts que més s’adiuen amb la tasca d’engrescar el conjunt de la societat mallorquina en un projecte cultural que sia comú i que sia ambiciós.

* Se’ns està reclamant des de moltes bandes que facem tot el possible perquè, entre tots, contribuïm a elevar el nivell cultural del nostre poble. Se’ns està demanant que, entre tots, impulsem l’adopció d’uns comportaments cada cop més cívics entre els individus i els col·lectius humans del nostre entorn. Se’ns està exigint que, entre tots, aportem aquelles dosis d’energia positiva  que esdevenen necessàries per a una convivència democràtica basada en la tolerància, el respecte i la solidaritat. Se’ns està convidant a engrescar-nos, entre tots, en la tasca fascinant de defensar i protegir el medi ambient on es despleguen diàriament les nostres vides. Se’ns està empenyent a apassionar-nos per una valoració efectiva i pràctica de la nostra llengua pròpia i del nostre patrimoni cultural comú.

* Res millor, perquè tot això esdevengui realitat tangible, que arribar a tocar amb les mans aquests caires tan significatius de la nostra vida ciutadana, com són els llenguatges i la comunicació, el treball i la disciplina de grup, el progrés personal i el col·lectiu, la lliure expressió artística individual i col·lectiva, el pluralisme enriquidor... sempre amb la finalitat d’enfortir les nostres arrels mallorquines més fondes, de refermar la nostra identitat com a poble i d’anar establint vincles cada cop més sòlids amb les cultures i els pobles d’arreu del món.

* Per això mateix, des de la Conselleria de Cultura i Joventut del Consell de Mallorca, volem ajudar a fer que la gent de Mallorca prengui més gust pel teatre i per la música. Desitjam que sorgeixi a la nostra illa un nombre cada cop més gran de gent que vulgui dedicar-se a fer teatre, i de gent que prengui el gust d’avesar-se a anar al teatre. Feim comptes posar-hi tots els mitjans que siguin al nostre abast. Desitjam, també, impulsar de formes molt diverses el cultiu de la música i la pràctica musical de tota casta entre nosaltres.

* Feim comptes treballar-hi amb dedicació completa. Pensam dedicar-hi la major part dels nostres esforços quotidians. Creim que, per Mallorca, bé s’ho paga que encetem una etapa nova promovent intensament tot allò que pugui relacionar-se,  directament o indirecta, amb el món fascinant de la música i el teatre.

<< TORNAR ENRERA
MallorcaWeb HOME